#AccountTotal Votes
 xxxxxxxx[44]
 xxxxxxxx[44]
 xxxxxxxx[44]
 xxxxxxxx[44]
 xxxxxxxx[44]
6 xxxxxxxx[44]
7 xxxxxxxx[44]
8 xxxxxxxx[44]
9 xxxxxxxx[44]
10 xxxxxxxx[44]
11 xxxxxxxx[44]
12 xxxxxxxx[44]
13 xxxxxxxx[44]
14 xxxxxxxx[44]
15 xxxxxxxx[42]
16 xxxxxxxx[42]
17 xxxxxxxx[42]
18 xxxxxxxx[42]
19 xxxxxxxx[41]
20 xxxxxxxx[41]