#AccountTotal Votes
 xxxxxxxx[66]
 xxxxxxxx[66]
 xxxxxxxx[66]
 xxxxxxxx[66]
 xxxxxxxx[66]
6 xxxxxxxx[66]
7 xxxxxxxx[66]
8 xxxxxxxx[66]
9 xxxxxxxx[66]
10 xxxxxxxx[66]
11 xxxxxxxx[66]
12 xxxxxxxx[66]
13 xxxxxxxx[66]
14 xxxxxxxx[66]
15 xxxxxxxx[66]
16 xxxxxxxx[66]
17 xxxxxxxx[66]
18 xxxxxxxx[66]
19 xxxxxxxx[65]
20 xxxxxxxx[65]